Белгород-Днестровский 2500 лет

 

 

 

 

Резисторы
Сейфы
Прочее
О предприятии
 

   Мы рады приветствовать Вас на сайте ПАО "ЗАВОД "ТИРА". Здесь Вы найдёте информацию о деятельности нашего предприятия, видах выпускаемых резисторов, сейфов и прочей продукции.
   Искренне надеемся, что информация, полученная из нашего сайта, будет полезной для Вас, а также поможет Нам наладить прочные деловые связи с Вами.


Наши цели

Достижение максимального взаимодействия с клиентом.

Постоянный контроль качества продукции, поддержание ее на уровне I группы качества изготовления.

Расширение номенклатуры выпускаемых резисторов, сейфов и прочей продукции, освоение новых перспективных металлопленочных (MFR) чип-резисторов и конденсаторов.

Повышение эффективности работы предприятия, обновление парка оборудования, внедрение новых металлопленочных (MFR) технологий.


Реквизиты и контактные сведения

Председатель Правления Вахнован Олег Григорьевич
 

ПАО "Завод "Тира"; 67700 УКРАИНА, Одесская обл., г. Белгород- Днестровский
ул. Кишиневская, 32
ОКПО 14309050 ИНН № 143090515057 СВ № 200016393Р/счет № 2600200930001 в Черноморском филиале ПАО «Банк « Киевская Русь» в г. Ильичевск МФО–388562

Являемся плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.

Телефон
Приемная тел./факс+38(04849)22777
      
      Начальник коммерческого отдела
         Патынская Надежда Алексеевна (095)2049992; (097)0084733 (04849) 68410, 60438;
         e-mail: n_patinskaya@mail.ru

     Прием заказов по электронным компонентам (04849) 31815;
Троян Светлана Исаковна (068)8207782; (063)8406620;
 
Отдел кадров
(04849)24068
Почтовый адрес
67700 УКРАИНА, Одесская обл., г. Белгород-Днестровский
ул. Кишиневская, 32
Электронная почта
oao-tira@mail.ru oao-tira@list.ru

 


Используются технологии uCoz
ЗАТВЕРДЖУЮ

26 березеня 2012 р.

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство "Завод "Тіра"

код за ЄДРПОУ 14309050, місцезнаходження згідно з реєстраційними  документами: 67700 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 28 квітня 2012 року о 13.00 за місцезнаходженням товариства (67700 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32), кабінет керівника.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 12.45 відповідно до переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00  24 квітня 2012 р.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерівфізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

3. Розгляд звіту правління за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії

6. Затвердження річного звіту товариства за 2011 р.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, повязаними з порядком денним,  за адресою: 67700 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32, кабинет фінансового директора з понеділка по п"ятницю з 10.00 до 15.00, в день проведення зборіву місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – фінансовий директор Панько Вячеслав Афанасійович. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

 

Тел. (04849) 24068                                                                                                             Наглядова рада            

             

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ  "Завод "Тіра" (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

 

2010рік

2011 рік

Усього активів

7194

7100

Основні засоби

6603

6577

Довгострокові фінансові інвестиції

---

---

Запаси

52

39

Сумарна дебіторська заборгованість

320

277

Грошові кошти та їх еквіваленти

84

115

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(502)

(695)

Власний капітал

7086

6893

Статутний капітал

2122

2122

Довгострокові зобовязання

---

---

Поточні зобовязання

108

207

Чистий прибуток (збиток)

(143)

(193)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

8488859

8488859

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

---

---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

56

65

 

 

 

Протокол счетной комиссии от 28.04.2012 г. и Протокол №13 ежегодного обшего собрания акционеров публичного акционерного товарищества "Завод "Тира"

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАВОД “ТІРА”

Используются технологии uCoz